Cài đặt


Quản lý truyện
Tự động sao lưu tủ truyện ?
Tự động lưu vào tủ khi đọc ?
Ghi nhớ lịch sử đọc truyện ?

Trải nghiệm
Tắt chuyển chương bằng nút ?
Giao diện
Swiftload ?
Chế độ vô cực ?
Vô cực: không nối chương ?
Lọc danh sách chương ?

Quản lý name
Nhấp từ để edit ?
Edit trực tiếp ?
Sử dụng name 2.0 ?
Sử dụng name 3.0 ?
Tắt tất cả edit tự động ?
Tự kết nối từ ?
Chuyển dịch giới từ ?
Tự lọc tên người ?
Tự thêm name và lưu ?
Tự lọc tên thế lực ?
Tự lọc tên skill ?
Tự lọc theo khung ?
Lọc name Anh ?
Lọc skill: Viết Hoa?
Bộ lọc: Highlight?
Chỉ dùng một bộ name ?
Luật nhân thử nghiệm?


sangtacviet.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch truyện chữ trung. Hỗ trợ tự dịch ảnh từ các nguồn truyện.
Hướng dẫn tân thủ